1. ตำนานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ

2. ปางอธิษฐานเพศบรรพชิต หรือปางมหาภิเนษกรมณ์

3. ปางปัจจเวกขณ์

4. ปางทุกกรกิริยา

5. ปางทรงสุบิน

6. ปางรับมธุปายาส

7. ปางเสวยมธุปายาส

8. ปางลอยถาด

9. ปางรับหญ้าคา

10. ปางมารวิชัย

11. ปางตรัสรู้

12. ปางถวายเนตร

13. ปางจงกรมแก้ว

14. ปางเรือนแก้ว

15. ปางนาคปรก

16. ปางฉันสมอ

17. ปางประสานบาตร

18. ปางรับสัตตุก้อน สัตตุผง

19. ปางพระเกศธาตุ

20. ปางรำพึง

21. ปางประทานเอหิภิกขุ

22. ปางปฐมเทศนา หรือ ปางแสดงธรรมจักร

23. ปางภัตตกิจ

24. ปางห้ามสมุทร

25. ปางชี้อัครสาวก

26. ปางประทานโอวาท หรือ ปางแสดงโอวาทปาฏิโมกข์

27. ปางประทับเรือ

28. ปางห้ามพยาธิ

29. ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์

30. ปางอุ้มบาตร

31. ปางโปรดพุทธบิดา

32. ปางรับผลมะม่วง

33. ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์

34. ปางโปรดพุทธมารดา

35. ปางห้ามแก่นจันทน์

36. ปางเปิดโลก

37. ปางลีลา

38. ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์

39. ปางสมาธิเพ็ชร

40. ปางประทับยืน

41. ปางประดิษฐานรอยพระบาท

42. ปางสรงน้ำฝน

43. ปางขอฝน

44. ปางชี้อสุภ

45. ปางชี้มาร

46. ปางปฐมบัญญัติ

47. ปางขับพระวักกลิ

48. ปางสนเข็ม

49. ปางประทานพร

50. ปางประทานอภัย

51. ปางโปรดพญาชมพูบดี หรือ ปางทรงเครื่อง

52. ปางป่าเลไลยก์

53. ปางโปรดอสุรินทราหู

54. ปางโปรดอาฬวกยักษ์ หรือ ปางโปรดสัตว์

55. ปางโปรดองคุลิมาลโจร

56. ปางโปรดช้างนาฬาคิรี

57. ปางโปรดพกาพรหม

58. ปางปลงกรรมฐาน

59. ปางพิจารณาชราธรรม

60. ปางแสดงโอฬาริกนิมตร

61. ปางห้ามมาร

62. ปางปลงอายถสังขาร

63. ปางนาคาวโลก

64. ปางทรงรับอุทกัง

65. ปางทรงพยากรณ์

66. ปางโปรดสุภัททะ

67. ปางปรินิพพาน

 

 

หมายเหตุ บทความเรื่องปางต่างๆ เป็นลิงค์ที่เชื่อมโยงไปสู่คลังความรู้ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ http://www.onab.go.th