วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

loading...

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เพื่อพระอุทิศถวายแก่พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ฉะนั้นวัดราชประดิษฐฯ จึงเป็นวัดฝ่ายธรรมยุติกนิกายวัดแรก ที่สร้างขึ้นเพื่อพระสงฆ์ในนิกายนี้ เนื่องจากวัดอื่น ๆ ของฝ่ายธรรมยุตเป็นวัดที่แปลงมาจากวัดของมหานิกาย

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม สร้างใน พ.ศ. 2407 เดิมชื่อ “วัดราชประดิษฐสถิตธรรมยุติการาม” เมื่อสร้างเสร็จจึงเปลี่ยนเป็น “วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม” เพื่อให้เหมาะสมกับเป็นที่ประดิษฐานหลักศิลา ซึ่งเป็นสีมามีจารึกคาถาบาลีและภาษาไทย ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์รวม 10 หลัก

เดิมวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

พระอุโบสถวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม งดงามล้ำค่า เนื่องจากประดับด้วยใช้หินอ่อนทั้งหมด เป็นพระอุโบสถหินอ่อนแห่งแรกของไทย  ประดิษฐาน พระพุทธสิหังคปฏิมากร เปี่ยมคุณค่าด้วยกิตรกรรมฝาผนัง เล่าถึงพระราชพิธี 12 เดือน อย่างครบถ้วน

Comments

comments