วัดชลธาราสิงเห วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย

loading...

map

 

วัดชลธาราสิงเห วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย

 

วัดชลธาราสิงเห เดิมเรียกกันว่า วัดท่าพรุ หรือ วัดเจ๊ะเห สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2403 ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยพระครูโอภาสพุทธคุณ (พุด) วัดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะมีการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับมลายูของอังกฤษ ในช่วง พ.ศ. 2451 – 2452 รัชกาลที่ 5 ทรงอ้างว่า วัดชลธาราสิงเห เป็นมรดกทางพุทธศาสนาของไทย จึงไม่ต้องเสียดินแดนทางตอนเหนือของแม่น้ำตากใบไปให้แก่อังกฤษ ด้วยเหตุนี้ วัดชลธาราสิงเหจึงได้รับขนานนามว่า “วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย” นับแต่นั้นมา

DSC_0139

DSC_0137

ศาสนาสถานในวัดชลธาราสิงเห มีการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์สืบต่อมาหลายยุคหลายสมัยตามแบบสถาปัตยกรรมไทยภาคใต้ สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัด ประกอบด้วย

  1. พระอุโบสถ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2416 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยม ในสัมยรัชกาลที่ 3 ภายในเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องไตรภูมิ เทพชุมนุม และพุทประวัติ เป็นต้น
  2. เจดีย์ ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังสูง สร้างในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 25
  3. พระพุทธไสยาสน์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2484 เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นประดับกระจกสีทองประทับอยู่บนนาค พระพุทธรูปนี้ประดิษฐานอยู่ในคูหาที่ประดับด้วยเครื่องถ้วยยุโรป จีน และญี่ปุ่น
  4. หอระฆัง เดิมเป็นหอไตรกลางน้ำ เมื่อชำรุดจึงได้ย้ายมาสร้างบนบกและดัดแปลงเป็นหอระฆัง
  5. กุฏิเจ้าอาวาส สร้างระหว่าง พ.ศ. 2437 – 2456 ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง
  6. กุฏิพระครูวิมลสถาปนกิจ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2482 ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
  7. กุฏิสิทธิสารประดิษฐ์ สร้างเมื่ออ พ.ศ. 2498 จัดเป็นพิพิธภัณฑสถานวัดชลธาราสิงเห เมื่อ พ.ศ. 2543

DSC_0119

DSC_0112

DSC_0109

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนวัดชลธาราสิงเหเป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ. 2518 ได้ดำเนินการบูรณะปรับภูมิทัศน์โบราณสถานภายในวัดชลธาราสิงเหอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 – 2544 เพื่อรักษาโบราณสถานแห่งนี้ไว้เป็นมรดกท่างวัฒนธรรม

DSC_0105

DSC_0102

วัดชลธาราสิงเห ได้รับ พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัฯ เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ตั้งแต่วันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2543

.

.

ที่มา ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในวัด

.

.

.

Comments

comments