พระพุทธรูปประจำวันเกิด

loading...

พระพุทธรูปประจำวันเกิด
และบทสวดมนต์ เพื่อความเจริญรุ่งเรือง


 

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ปางถวายเนตร
.

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอาทิตย์
.
อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะคุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะ ธัมเม, เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พึทธานัง นะมัตถุ โพธิยา, นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมังโส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา
.
สวดวันละ 6 จบ


ผู้ที่เกิดวันจันทร์ ปางห้ามญาติ หรือ ห้ามสมุทร
.

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันจันทร์
.
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
.
สวดวันละ 15 จบ


ผู้ที่เกิดวันอังคาร ปางโปรดอสุรินทราหู หรือ ปางไสยาสน์ หรือ ปางปรินิพพาน
.

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอังคาร
.
ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิก เขปิ ปาณิโน ปะติฏฐะมะธิ คัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิ สัมภะวา คะณะนานะ จะ มุตตานัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห
.
สวดวันละ 8 จบ


ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางวัน) ปางอุ้มบาตร
.

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธ (กลางวัน)
.
สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะเห
.
สวดวันละ 17 จบ


ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) ปางป่าเลไลยก์
.

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธ (กลางคืน)
.
กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธาคาถาภิคิโตมหิ โนเจ มุญเจยะ จันทิมันติ
.
สวดวันละ 12 จบ


ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ปางสมาธิ หรือ ปางตรัสรู้
.

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพฤหัสบดี
.
อัตถิโลเก สีละคุโณ สัจจังโสเจยยะ นุททะยา เตนะ สัจเจนะ กาหามิ สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง อาวัชชิตวา ธัมมัพะลัง สะริตวา ปุพพะเก ชิเน สัจจะพะละมะสายะ สัจจะกิริยะมะกาสะหัง สันติ ปักขา อะปัตตะนา สันติ ปาทา อะวัญจะนา มาตาปิตา จะนิกขันตา ชาตะเวทะ ปฏิกกะมะ สะหะ สัจเจกะเต มัยหัง มะหาปัชชะลิโต สิขี วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ อุทะกัง ปัตวา ยะถา สิขี สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ เอสา เม สัจจะปาระมีติ
.
สวดวันละ 19 จบ


ผู้ที่เกิดวันศุกร์ ปางรำพึง
.

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันศุกร์
.
อัปปะสันเนติ นาถัสสะ สาสะเน สาธุสัมมะเต อะมะนุสเสหิ สะทา กิพพิสะการิภิ ปะริสานัญจะตัสสันนะ มะหิงสายะจะคุตติยา ยันเทเสสิ มะหาวีโร ปะริตตันตัมภะณามะ เห
.
สวดวันละ 21 จบ


ผู้ที่เกิดวันเสาร์ ปางนาคปรก
.

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันเสาร์
.
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต, นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ
.
สวดวันละ 10 จบ


Comments

comments