บทสวดมนต์ชัยมงคล

loading...

บทบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

 

นมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3จบ)

 

ขอขมาพระรัตนตรัย

วันทามิ พุทธัง สัพพะ เมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต

วันทามิ ธัมมัง สัพพะ เมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต

วันทามิ สังฆัง สัพพะ เมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต

 

ไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

 

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

 

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง            คัจฉามิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง            คัจฉามิ

 

คำถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)

อิติปิโส  ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชา จะระณะสัมปันโน สุคะโตโลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ            สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

 

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ (อ่านว่า วิญญูฮีติ)

 

          สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิตัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อุนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

 

พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)

พาหุงสะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง

ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะนะมารัง

ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ

 

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง

โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง

ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ

 

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง

ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง

เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ

 

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะ สุทารุณันตัง

ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง

อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ

 

กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา

จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ

สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวามุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ

 

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง

วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง

ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ

 

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง

ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต

อิทธูปะเทสะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ

 

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง

พรัหมัง** วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง

ญาณาคะเทนะ วิธินา วิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ

 

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคา ถาโย

วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที

หิตวานะ เนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ

โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ

 

ชัยปริมตร (มหากาฯ)

มาหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะ

ปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต

สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะ

วัชเชนะ โหตุ เม* ชะยะมังคะลังฯ

 

ชะยันโตโพธิยา มูเล สักยานัง นันทิ

วัฑฒะโน เอวัง อะหัง วิชะโย โหมิ***

ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะ

ปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร

อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต

ปะโมทะ ติฯ สุนักขัตตัง สุมังคะลัง

สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต

 

จะ สุยิฏฐัง พรัหมะ**** จาริสุ

ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง

ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง

ปะณิธีเต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ

กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ

 

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ

สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ

สะทา โสตถี ภะวันตุ เม*ฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ

สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ

สะทา โสตถี ภะวันตุ เม*ฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ

สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ

สะทา โสตถี ภะวันตุ เม*ฯ

 

หมายเหตุ—

            *    ถ้าสวดให้คนอื่นให้เปลี่ยนจากคำว่า “เม” เป็น “เต”

            **   อ่านว่า “พรัมมัง”

            ***  ถ้าสวดให้คนอื่นให้เปลี่ยนจากคำว่า “อะหัง วิชะโย โห มิ” เป็น “เตวัง วิชะโย โหหิ”

            **** อ่านว่า” พรัมมะ”


 

พระคาถาชินบัญชร

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3จบ)

            แล้วระลึกถึง และบูชาเจ้าประคุณสมเด็จด้วยคำว่า

 

ปุตะกาโม ละเภ ปุตตัง

ธนะกาโม ละเภ ธะนัง

อัตถิ กาเย กายะญายะ

เทวานัง ปิยะตัง สุตตะวา

อิติปิ โส ภะคะวา ยะมะ

ราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ

มะระณัง สุขัง อะระหัง

สุคะโต นะโม พุทธายะ

ชะยาสะนาคะตา พุทธา

เชตะวา มารัง สะวาหะนัง

จะตุสัจจาสะภัง ระสัง

เย ปิวิงสุ นะราสะภา.

ตัณหังกะราทะโย พุทธา

อัฏฐะวีสะติ นายะกา

สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง

มัตถะเก เต มุนิสสะรา.

สีเส ปะติฏฐิโส มัยหัง

พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน

สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง

อุเร สัพพะคุณากะโร.

หะทะเย เม อะนุรุทโธ

สารีปุตโต จะทักขิเณ

โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง

โมคคัลลาโน จะ วามะเก.

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง

อาสุง อานันทะ ราหุโล

กัสสะโป จะ มะหานาโม

อุภาสุง วามะโสตะเก.

เกสะเต ปิฏฐิภาคัสมิง

สุริโย วะ ปะภังกะโร

นิสินโส สิริสัมปันโน

โสภิโต มุนิปุงคะโว

กุมาระกัสสโป เถโร

มะเหสี จิตตะ วาทะโก

โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง

ปะติฏฐาสิคุณากะโร.

ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ

อุปาลี นันทะ สีวะลี

เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา

นะลาเต ติละกา มะมะ.

เสสาสีติ มะหาเถรา

วิชิตา ชินะสาวะกา

เอเตสีติ มะหาเถรา

ชิตะวันโต ชิโนระสา

ชะลันตา สีละเตเชนะ

อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.

ระตะนัง ปุระโต อาสิ

ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง

ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ

วาเม อังคุลิมาละกัง

ขันธะโมระปะริตตัญจะ

อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง

อากาเส ฉะทะนัง อาสิ

เสสา ปาการะสัณฐิตา

ชินา นานาวะระสังยุตตา

สัตตัปปาการะ ลังกะตา

วาตะปิตตาทิสัญชาตา

พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา.

อะเสสา วินะยัง ยันตุ

อะนันตะชินะ เตชะสา

วะสะโต เม สะกิจเจนะ

สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ

วิหะรันตัง มะฮี ตะเล

สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ

เต มะหาปุริสาสะภา.

อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข

ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว

ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ

สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย

สัทธัมมานุภาวะปาลิโต

จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ.

 

คำขอขมาและอธิษฐานจิต

อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอน

 

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3จบ)

 

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

อุกาสะ ทะวันรัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

 

หากข้าพเจ้าจงใจ หรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวร และด้วยกาย วาจา ใจ ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย หากผู้ใดเคยได้สร้างเวรก่อกรรมให้กับข้าพเจ้าในทุกชาติ ทุกภพ ทุกกรณี ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนความอาฆาตความพยาบาท และคำสาปแช่ง ขอให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากคำสาปแช่งของเจ้ากรรมทั้งปวง ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ดลบันดาลบุญคุ้มครองข้าพเจ้าและครอบครัวให้รอดพ้นจากบ่วงมารแคล้วคลาดจากภัยพาล มีบริวารที่ซื่อสัตย์ มีความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้น ได้พบแสงสว่างทางธรรม ตราบจนเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ

 

อุทิศส่วนกุศล

อิทัง เม, มาตาปิตูนัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ, มาตาปิตะโร,

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ, แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า, ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า, จงมีความสุข

 

อิทัง เม, ญาตินัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ, ญาตะโย

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ, แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า, ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า, จงมีความสุข

 

อิทัง เม, คุรูปัชฌายาจะริยานังโหตุ, สุขิตา โหนตุ, คุรูปัชฌายาจะริยา,

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ, แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า, ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า, จงมีความสุข

 

อิทัง, สัพพะเทวะตานัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ, สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ, แก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง, ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง, จงมีความสุข

 

อิทัง, สัพพะเปตานัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ, สัพเพ เปตา,

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ, แก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง, ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวง, จงมีความสุข

 

อิทัง, สัพพะ เวรีนัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ, สัพเพ เวรี,

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ, แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง, ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง, จงมีความสุข

 

          อิทัง, สัพพะสัตตานัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ, สัพเพ สัตตา,

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ, แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง, ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง, จงมีความสุข

 

*********

Comments

comments